messs

31 tekstów – auto­rem jest mes­ss.

Pat­rząc na włas­ne marze­nia przez wielką szybę ut­ra­conych szans... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 kwietnia 2011, 11:28

Zadzi­wiające jak z dnia na dzień, ty­god­nia na tydzień, po­woli za­nika­my, by pew­ne­go ra­zu zdać so­bie sprawę, że zrodzi­liśmy w so­bie i wokół siebie zu­pełnie in­ny świat.


(bo war­tości, ce­le i marze­nia pot­ra­fią się zmieniać) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 grudnia 2010, 14:46

Można po­siadać re­ceptę na szczęście, ale nie mieć środków by ją zrealizować. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 listopada 2010, 16:50

Miłość często przychodzi do­piero wte­dy, gdy od­chodzi człowiek. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 26 września 2010, 19:49

Mu­zyka jest do­pełnieniem każde­go uczucia. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 września 2010, 21:34

Niektórzy ludzie na początku zna­jomości świecą ta­kim blas­kiem, że nie możemy spoj­rzeć na nich z zu­pełnie ot­warty­mi oczami. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 6 września 2010, 08:46

Ludzie uwiel­biają rzeźbić w nie swoim szczęściu. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 1 września 2010, 11:09

Ciężko jest tak na za­wołanie za­kopać marze­nie, które umarłoby tyl­ko w nas, a w in­nych tliłoby się nadal. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 sierpnia 2010, 23:06

Tak ciężko jest być bez­silnym wo­bec miłości, która zaczy­na w nas umierać. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 sierpnia 2010, 11:48

Wiel­kie miłości zaw­sze wyg­ry­wają z wiel­ki­mi ro­zuma­mi, kur­cząc je do ma­leńkich rozmiarów. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 sierpnia 2010, 22:34

messs

Ruszajmy przyjaciele, Wcale nie jest za późno, By szukać świata ze snów... Ot, choćby przepłynąć horyzont wszerz, potem wzdłuż... Nie ma już w nas tej mocy, która za dawnych lat umiała wstrząsnąć niebem, poruszyć cały świat. Jesteśmy tym, czym jesteśmy - zły los, a może zły czas osłabił w sercu ogień, co łączył niegdyś nas, lecz wzmocnił naszą wolę i teraz dobrze wiemy, że trzeba szukać, szukać, szukać, bez względu na to, co znajdziemy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

messs

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność